اس ام اس جدایی و گذشتن جدید 93
  • مربوط به موضوع » <-PostCategory->

 

شبیه مه شده بودی
نه میشد در آغوشت گرفت
و نه آن سوی تو را دید
تنها میشد در تو گم شد
و من گم شدم

 

*

اس ام اس جدایی و گذشتن جدید 93

*

 


سیاهی زیر چشمانم را دوست دارم
جای پای رفتن توست

 

*

اس ام اس جدایی و گذشتن جدید 93

*

 


هروقت دلم گرفت لبخند میزنم به یاد کسی که برای لبخندش بارها دلم گرفتاس ام اس جدایی تلخ از عشق
  • مربوط به موضوع » <-PostCategory->

تو را با آخرین سیگاری که به یادت کشیدم
به ته کفشم سپردم

 

*

 

 

اس ام اس جدایی تلخ از عشق

*

 


همیشه تو زندگیت
جسارت یک جدایی عاشقانه رو داشته باش
تا حقارت به هر قیمتی نگه داشتن رو به دوش نکش

 

*

اس ام اس جدایی تلخ از عشق

*

 


هر رابطه ای؛
به هر دلیلی برایت تمام شد
پی اش را نگیر
هیچ شوک مصنوعی
ادم ها و رابطه های مرده را زنده نمی کند