اس ام اس پرسشی اردیبهشت جدید 93
  • مربوط به موضوع » <-PostCategory->


بچه پررو کیست؟
موجودی بسیار محترم که حجم حرفهایش از دوبرابر مساحت دهانش نیز بیشتر است

 

*

اس ام اس پرسشی اردیبهشت جدید 93 

*

 


یه سوال پرسیدن که آیا حاضری به دوران بچگیت برگردی و بزرگ نشی؟
دختره ۱۱ ساله رفته زده :آره
با این تفاسیر دهه شصت نسل دایناسورها محسوب میشه

 

*

اس ام اس پرسشی اردیبهشت جدید 93 

*

 


آیا میدانید   حسینی بای   یک داداش دارد به اسم ارنجمنت بای  ؟
تازه دوتا خواهر کوچیکم داره بای بای  و   های بای