اس ام اس مورد داشتیم خنده دار
  • مربوط به موضوع » <-PostCategory->

اس ام اس مورد داشتیم پسره   
مورد داشتیم پسره داشته برنامه آموزش آرایش کردن نگاه میکرده
دختره بهش میگه:
برش دار ای لوس بازیا رو بزار رو اخبار

.

.

.

.

اس ام اس مورد داشتیم خنده دار   
مورد داشتیم به طرف می گن اگه یه دختر برات نشون کنیم، چی کار می کنی؟؟ می گه :با سنگ می زنمش

.

.

.

.

اس ام اس مورد داشتیم جدید   
مورد داشتیم پسره با خشتکش داشته خیابونارو جارو میزده، شهرداری همونجا با حقوق و مزایای عالی استخدامش کردهاس ام اس مورد داشتیم خنده دار
  • مربوط به موضوع » <-PostCategory->

اس ام اس مورد داشتیم پسره   
مورد داشتیم پسره با آرایش رفته بیرون
خواهرش غیرتی شده، زدتش

.

.

.

.

اس ام اس مورد داشتیم خنده دار   
مورد داشتیم طرف کلید کرده توگوشش گردنش قفل شده

.

.

.

.

اس ام اس مورد داشتیم دختره   
مورد داشتیم مادر دختره زنگ زده دانشگاه اجازه دخترشو واسه مسافرت بگیره